VERON A63
Friese Wouden
____________

 

Storing door het zenden
van de radiozendamateur

Het aantal klachten dat betrekking heeft op storing door amateurzenders, is aanmerkelijk afgenomensinds de invoering van de EMC-Richtlijn. Toch kan het nog voorkomen dat uw zender storing veroorzaakt bij buren. Handel dan als volgt:

bullet

Neem in ieder geval zendvermogen terug om herhaling van de storing te voorkomen. Het komt voor dat het vermogen hiertoe met 10 tot 20 dB moet worden verminderd!

bullet

Ga na of de storing ook voorkomt in uw eigen huis. Het is veel gemakkelijker om bet opheffen vaneen storing in eigen huis te onderzoeken, dan bij een ander en een schoon eigen huis is een sterk argument bij een onderzoek door de Rijksdienst voor Radiocommunicatie.

bullet

Ga verder na of u de storing kunt verminderen door de richting van uw antenne te wjjzigen of eenander type antenne toe te passen. Sommige antennes kunnen een zeer sterk plaatselijk veldopwekken. Neem hierover zo nodig contact op met de EMC Commissie.

bullet

Als blijkt dat de storing slechts op te lossen is door een verbetering van de immuniteit van het  gestoorde apparaat, dan zult u moeten proberen hiervoor in goed overleg met de klager (= de gebruiker van het apparaat een oplossing te vinden. Dit is niet gemakkelijk, daar het in de meeste gevallen zal aan om een ouder apparaat, dat gefabriceerd werd voor de invoering van de EMC Richtlijn. Het verbeteren van de immuniteit kan een moeiijke opgave worden, als u niet kunt rekenen op technische steun van de fabrikant of de importeur, daar hij ervan uitgaat dat hetproberem goedkoper op te lessen is, door het apparaat te vervangen door een nieuwer type. Ganiet zelf trachten de immuniteit te verbeteren, tenzij u een expert bent op dit gebied. U verspeelthet vertrouwen als uw oplossing niet goed werkt. Houdt er verder rekening mee dat de klager uwactiviteit vrijwel altijd beschouwt als de oorzaak van de storing en niet begrijpt dat zijn of haar(dure) apparaat te kort schiet. Neem zo nodig contact op met de EMC Commissie, waarbij nagegaan kan worden of het zin heeft dat de klager een klacht indient bij de Rijksdienst voor Radiocommunicatie.